Bloc en els artículs d’Agustí Galbis

La veritat mos fara lliures.

VALENCIANS I CATALANS (I)

VALENCIANS I CATALANS (I)

Nomes havien passat 10 anys de la mort de Jaume I, quan l´octubre de l´any 1286, el seu net, el rei N´Amfos (Amfos I), fill de Pere I, concedí en Borriana, als «homens de la ciutat e totç los altres lochs del Regne de Valentia» el privilegi de fer Unió,«pusquen fer unitat ab sagrament». El privilegi autorisava a pendre mides estrategiques «possitis ponere cathenas per carrarias», per a defendre les llibertats i privilegis del Regne, «conservationem nostrae regaliae et iurium nostrorum»

El 9 de maig de 1347, regnant Pere II de Valencia, els jurats de la ciutat de Valencia convoquen l´Unió, per rao de molts i diversos agravis, perjuïns i actes contra «furs, uses, privilegis e libertats del regne de Valencia«, que havien segut fets « per lo molt alt senyor rey e per sos officials e jutges delegats», els qui havien dit» que.l molt alt senyor rey es en possessio de no servar furs, privilegis, bons usos et libertats.»

En el «Llibre de memories» trobem que «A 18 de novembre, dit any, fonch feta una campana, … pera convocar los de la Unió»

El rei durant la visita a Valencia, ballà al so que li tocarem els valencians. En la «Cronica» del rei llegim que «..lo dit Goçalbo ab CCCC homens…vench ballar ab trompes e ab taballs al nostre real; e volguessem o no, haguem a ballar ab ells Nos e la Reyna.»

¿Quina va ser la reacció dels catalans front a les accions dels valencians per a defendre les «libertats del regne de Valencia»?

Els catalans es reuniren en «San Pedro de Oro» (Santpedor) y «Santas Creus» (Santes Creus), per a possar-se al costat del rei i en contra dels valencians. Diu Ramon Gubern, en «Un document de 1348 sobre la Unió», que es troba en el «Butlletí de la societat catalana d´Estudis Històrics, I», 1952, p 45,46, que «la noblesa i les ciutats i viles catalanes es posaren resoltament al costat del Cerimonios« El document de 1348, dirigit al rei diu: «…han gran dolor e han compació de vos e·n parlen fort legement contra Valencia«. Soldevila en «Història, I», (pp 454 i 455) reconeix que a la derrota dels valencians havia contribuit «… el suport dels catalans…»

Molt interessant lo que consta al respecte en capitul 26 del llibre VIII dels «Anales de la corona de Aragón» del croniste Zurita. Llegim: «Resuelven en Barcelona que si la unión de Valencia les impide sus cortes el principado de Cataluña ponga remedio» I tambe: «…que estuviesen unidos con las ciudades y villas de Cataluña para lo que tocaba al servicio del rey y para requerirle que fuese a tener cortes; y si los de Valencia lo estorbasen, que ayudasen con cierto número de gente de caballo echasen sus imposiciones cada uno en su tierra para distribuirlas en la gente de guerra»

Com observem, Zurita no pot deixar-ho mes clar: Si els valencians, defenent els seus drets, impedixen que el rei vaja a les corts catalanes ¿Que fan els catalans?. Molt senzill: ¡Guerra al valencià!. Es complien a la lletra els plans del rei. Consta en la «Cronica»: «E alli acordam de tenir corts als cathalans; e aço per cor de satisferlos a tots els greuges y de acostarlosnos, per ço que ab la ajuda llur, Nos, poguessem destruir los malvats rebelles de la Unio.»

Desfets els valencians en l´ajuda dels catalans, consta en la «Cronica» que «…Nos per la gran rebellio quens havien feta los de la ciutat erem de l´enteniment que la ciutat fos cremada y destroyda e arada de sal..» La repressio fon que alguns «foren rossegats e penjats, e altres solament penjats. Dels quals ni hac alguns…als quals fon donat a beure de metall de la campana de la Unio que havien feta.»

Pareix llogic pensar, que si es creu en la defensa dels drets d´un poble, es perque es creu en la defensa dels drets dels pobles. Catalans i catalanistes nos demostren hui i cada dia, com en 1348, justetet lo contrari. Nomes creuen en la defensa dels drets d´ells, chafigant a qui faça falta. Els drets dels demes, com si no existiren. I si fa falta engolir-se al vei per a fer-se ben gros, per intentar-ho,¡que no quede!.

Al poc de temps, els valencians es reconciliaren en el rei Pere, perque com podem llegir en el «Llibre de Consell» (cartes 188), «se tench per altament servit de la dita ciutat en la guerra de Castella», incorporant la corona a la heraldica valenciana:«…en aquest vocable Valencia fahia e feu dalli avant tro a la sua fi, de sa propria ma, en la letra mijana del dit vocable, la qual es .l., una corona…..»

Fea poc de temps, que els valencians haviem donat un atre toc d´atenció, en defensa dels nostres drets. En 1328 havia segut elegit Francesch de Vinatea, per a eixercir el carrec de «Justicia en lo criminal». Vinatea faltà l´any 1333. El rei N´Amfos (Amfos II), casat en Na Leonor, germana del rei de Castella, per infuencia d´esta, volgue fragmentar el Regne de Valencia fent donació d´importants ciutats, al seu fill l´infant Ferran. Una representació dels valencians al cap de la que es trobava Vinatea, es reuní en els reis i els digueren, que estaven disposts a morir per a evitar-ho, i que si morien, la represalia del poble nomes salvaria la vida dels sobirans. Davant tal parlament, el rei li digué a la reina «¡Ah, reina! ¿Aço voliets vos oir?». La reina li contestà: «Senyor, no lo consentiria el rey don Alfonso de Castilla, hermano nuestro que no los degollase a todos». La contestació del rei fon la no prou coneguda sentencia: «¡Reina, reina! Lo nostre poble es franc, e no es aixi subiugat com es lo poble de Castella; car ells tenen a Nos com a senyor, e Nos a ells com a bons vasals e companyons».

¿Quan pegarem els valencians una bona punyada sobre la taula i escomençarem a defendre lo nostre, com ho feu Vinatea, descobrint la cara a tots els lladres que volen furtar-nos-ho?

11 mayo 2009 - Posted by | Documentació valencianista., Valencians mai catalans

Sorry, the comment form is closed at this time.

A %d blogueros les gusta esto: