Bloc en els artículs d’Agustí Galbis

La veritat mos fara lliures.

ALGEMIA I LLENGUA VALENCIANA (I): CONCEPTE I HISTORIA (i IV)

Ya hem vist el significat de “algemia”, aixina com l’importancia que te, per ser una denominacio de continuïtat entre el romanç valencià prejaumi i la llengua valenciana. Es una denominacio que es troba normalment en contexs a on intervenien ‘mossaraps’, conversos, moros / sarraïns / musulmans, o moriscs. Convixque en unes atres denominacions que han definit historicament a la nostra llengua, com “pla”, “romanç”, “vulgar”, “llengua valenciana” o “valencià”, algunes de les quals podien coincidir en un mateix text, com es comprova en ple s.XV, quan el 28 de setembre de 1489, Johan Rix de Cura i Nicholau Spinder es posaren d’acort per a “obrar e fer setzens e quinze volum de llibres de Tirant lo Blanch en romanç en lengua valenciana.

En relacio a la denominacio de que tractem, es important saber que la primera cita localisada en llengua valenciana de la paraula “algemia” o la seua adjetivisacio “algemiat”, -de la mateixa manera que de “romanç” > “arromançat”, o de “llati” > “llatinat”-,  correspon a l’any 1343, quan un juge “interrogà ab torcimany” a un musulmà, “per tal com lo moro deya que no era aljemiat. (p. 8 de “Estudis de filologia catalana i romànica” de Germà Colom). Esta cita es nomes 8 anys posterior a la primera volta en que podria documentar-se l’expressio “lingua valentina” o “llengua valenciana”, sent encara 19 anys anterior al “solemne bautizo de la llengua catalana que Rubio i Lluch situà l’any 1362. La primera documentacio en castellà que nomena “aljamía” a una llengua parlada en el moment en que s’escriu, es practicament coetanea, de l’any 1348, i es troba en l’anonim “Poema de Alfonso Onceno”, en el qual llegim “Dexieron: Vós, escuderos,/ sabedes bien la aravía / (e) sedes bien verdaderos / de tornarla en aljamía; / departides el lenguaje / por castellano muy bien: / llevad (el) nuestro/ mensaje / al rey moro Albohacén”.

No obstant, la paraula “aljamía” es troba documentada anteriorment, precisament per a fer referencia a la llengua d’un musulmà de la Valencia del Sit. La cita podria ser del s. XIII, per estar en la “Crónica de Castilla”, que fon escrita durant la regencia de Fernando IV (1295-1312). Parlant de “El Cid sobre Valencia”, llegim que el cadi de Valencia “Abén Xarf” o Ibn Yahhaf, “llamó vn moro que sabía aljamia. Es evident que el redactor de la “Crónica de Castilla”, havia de saber que en la Valencia del Sit hi havien musulmans que parlaven en romanç. Es una cita que fa de nexe d’unio entre l’algemia d’epoca de dominacio musulmana i l’algemia dels musulmans d’epoca de dominacio cristiana. Al respecte, la “Crónica geral de Espanha” de 1344, escriurà en portugues que “et chamou hũu mouro que ssabya bem fallar a aljamya.

Si continuem referenciant cites de “algemia / aljamia” pel s. XV, trobem que el “il·l·lustrissim” Ferrando, en el seu llibre “Consciencia idiomática i nacional dels valencians”, aporta 5 cites de “aljamia” d’entre els anys 1419 i 1423, totes elles de musulmans no valencians que no saben parlar-la. Per eixemple, en una d’elles de 29 de decembre de 1419, un moro de Tunis es interrogat en Valencia pel “torçimany Farais de Bellvis, moro, com aquell no sabes aljemia. A banda d’estes cites, tenim una atra de l’any 1454, relacionada en musulmans de Borriol aveïnats en Castello, segons la qual ha d’intervindre un torcimany, “per ço com alguns dels dejús scrits moros no sabien algemia. Tambe son d’este sigle, les referencies de Joanot Martorell en el “Tirant lo blanch” i de Jaume Roig en “Lo spill”, de les que ya hem parlat. De finals del XV i principis del XVI sabem que en 1497, Ubaydal Allepus de Betera es descrit com a mal algemiat front a Açen Amet, que era molt algemiat. (ARV: B 1432: 128v). Que la denominacio convivia i s’intercanviava en la de “llengua valenciana”, es comprova quan l’any 1501, Angela de Vanya, prostituta conquense, conegue a un musulma que parlava “en lengua valenciana e molt paladina”. (ARV: B 1433: 119v).

Posteriorment a la conversio forçada dels musulmans valencians, el 17 de juliol de 1528, dotze represetants de les aljames i moreries del regne de Valencia es presentaren en Toledo davant del rei Carlos I i li demanaren quaranta anys per a “dexar de hablar la dicha algarauia y lenguaje morisco”, davant lo qual el rei els dona un “tiempo de diez años” per a que “procuren de aprender aljamia o romance castellano o valenciano. L’any 1565, s’acorda que “ubiesse algún salario especialmente aplicado a quien enseñasse por agora arábigo a los que an de tratar de la conversión y reducción de todos los moriscos hasta que ellos aprendan el aljamía. L’any 1585 Miquel Galip fon acusat per fals testimoni, alegant que era home de “bon juhi… que no tenia falta ninguna sino que sab poca algemia. En 1599 en la descripcio de dos forasters que podrien haver delinquit, es diu d’ells “los quals homens alguna vegada parlaven en algaravia y altra en algemia.

L’us de “aljamia /algemia” continuà fins al mateix moment de l’expulsio. L’any 1603, Miguel Redonet, suplicà a Joan Barreda “que anas a parlar per ell a la cort… perque no sap parlar en algemia. Miquel Cacherel dia en 1606 que “no sap tornar la algemia, que la enten un poch y no la sab tornar ques que no sap parlar en algemia. De Joan Ayronet es dira “bosal tonto molt poch intelligent e molt ignorant axi de paraules de algemia com de algaravia. Maria de Manises, “no havo interprete porque supo algemia (p 179 de “Las practicas musulmanas de los Moriscos Andaluces”). Joan de Ribera (1532-1611), arquebisbe de la ciutat de Valencia des de 1568 i virrei del regne de Valencia entre 1602 i 1604, sent virrei, li escrigue una carta al rei Felip III en la que li dia que los “Moriscos del Reyno de Valencia”, es caracterisaven entre atres coses per “saber unos hablar de ordinario Aljamia, y otros no…” (Carta reproduida en la p 77 del “Memorable expulsion y iustissimo destierro de los moriscos de España”, de Marcos de Guadalajara y Xavier. -1613).

Hem vist que en la cita de 1528, es parla de “aljamia o romance castellano o valenciano”, lo que pot fer plantejar-nos si el rei identifica ‘aljamia’ com a denominacio que equival etimologicament a ‘romanç’, be valencià, be castellà, o si ‘aljamia’ es una tercera llengua ademes de ‘castellano’ o ‘valenciano’. I al respecte, es interessant comprovar que el significat etimologic que iguala “algemia” a “llengua romanç”, i que du a l’existencia de distintes “algemies” equivalents a les distintes “llengues romances”, es mantingue invariable des d’epoca de dominacio musulmana fins a epoques previes a l’expulsio dels moriscs.

Louis Cardaillac identificà “aljamia” en castellà i valencià dient que “La aljamîa, c’est étymologiquement la langue non arabe, celle de l’étranger à leur monde c’est-à-dire le castillan ou le valencien (al-‘ajamiyya: la (langue) étrangère)” (“Les Morisgues et leur langue”; p 9 de “Cahiers d’études romanes” -1990). Alois Richard Nykl escrigue que “Three principal dialects were distinguished by the Arab writers: the Aragonese, the Valencian and the Castilian, es dir que els escritors en arap distinguiren tres dialects principals l’aragones el valencià i el castellà (p 19 de “A compendium of Aljamiado literatura” – 1929).  Ho vorem en articuls posteriors. Ya en epoca de dominacio cristiana, l’autor musulma del poema algemiat “Poema en alabanza ada Allah” explicava que l’escrivia en el romanç de la terra “Puselo en ajami según la tierra, porke mesor lo entiendan los mayores i los menores de Allah”. Per part cristiana es llig que “en muchos lugares deste reyno, ninguna manera de Aljamía entienden”, donant per fet que hi havien distintes “maneres” d’aljamia. (p 93 de “Jésuites, Morisques et Indiens…” de Youssef El Alaoui).

La relacio entre “algemia valenciana / llengua valenciana” fon destacada pel profesor de filología hispanica de l’universitat de Toronto Ottmar Hegyi, qui digue en relacio a la cita de Jaume Roig de que hem parlat, que “el valenciano aljamia incluso parece adquirir el sentido general de ‘dialecto, lenguaje comun’, sin limitarse al habla de la minoria musulmana…al insistir en que el suyo seria un estilo llano y popular…” (“Consideraciones sobre literatura aljamiada y los cambios en el concepto aljamía”). Pero qui pense que esta relacio es exclusiva de Jaume Roig i de la llengua valenciana, està molt enganyat, perque es produi exactament igual en relacio al castellà, com per una atra banda era d’esperar.

L’identificacio entre “aljamía” i “castellano” es troba ya en la cita de 1348 del “Poema de Alfonso Onceno”, que parla “de tornarla en aljamía; / departides el lenguaje / por castellano muy bien”. Segurament a finals del s. XV Pedro de Alcalà, o Petri Hispani, provablement convers, escrigue “De lingua arabica libri duo”, a on es llig que “quasi esse mesmo son tiene en el arauía que en el aljamía ó lengua castellana o “se ha de pronunciar rezia y fuerte, como se haze en este verbo hazer en el aljamía o castellano. En el seu diccionari castellà-arap; arap-castella, titulat “Vocabulista arauigo en letra castellana” de 1501, diu que “los aravigos… sabiendo leer la letra castellana: tomando primero el aravia ligeramente pueden venir en conocimiento del aljamia. Comprovem que l’identificacio que fa Pedro de Alcalá ente “aljamía” i “castellano”, “lengua castellana” o “letra castellana”, es total i absoluta, com la que feu Jaume Roig en relacio a la llengua valenciana.

El pas de l’epoca de “convivencia” a la de “coexistencia” de la que hem parlat en la primera part, condui a un progressiu tancament i aillament que motivà la  divergencia entre les aljamies i les seues llengues afins. L’any 1585, quan ya faltava poc per a l’expulsio dels no integrats,  López Tamarid explicava la paraula “Aljamía” en el seu llibre “Compendio de algvnos vocablos arábigos introdvzidos en la lengua Castellana…”, dient que Es junta de muchas lenguas o barbarismos.

Pero a pesar de la tendencia a que les “algemies” dels musulmans divergiren de les “llengues romances” dels cristians, la relacio entre elles era coneguda pels coetaneus. Per aixo Jaume Bleda (1550-1622), escrigue que “Todos los desta ciudad saben, que quien no sabía la lengua Valenciana, no entendía la aljamía de los moriscos…” (p 950 de en la “Coronica de los moros de España…” -1618), de lo que es despren que ni un castella-parlant entenia l’algemia dels musulmans valencians, ni un musulma valencià entenia normalment el castellà, -com succeia als cristians valencians del poble-segons es deduix de lo que escrigue Ignacio de las Casas l’any 1605, en relacio a les llengues de “los moriscos del Reyno de Valencia”, quan dia que “…son raros dellos los que entienden bien la española (p 282 de “Actas de las II Jornadas de Cultura Arabe e Islámica” -1980). “Algemia valenciana” i “aljamia castellana” eren dos aljamies distintes que tenien la seua correspondencia en les llengues romances afins.

En este articul hem vist que la denominacio de “algemia” posa en relacio el romanç valencià o “ayamiyya” valenciana anterior a la conquista cristiana, en la llengua valenciana del nostre sigle d’or. Hem vist que els acatalanats inventen destrellats com dir que “algemia” era un “invent” dels valencians per a “defugir el nom de català”. Enviem a tots estos ridiculs alla a on brama la tonyina i diguem-los que els valencians ni fugim, ni hem de fugir de res. Tenim molt clar que la nostra llengua es una llengua de base llatina sobre substrat iberic, producte de la seua evolucio durant les epoques de dominacio visigoda i musulmana, i que esclatà en un sigle d’or que uns atres envegen de forma insana i malaltussa. Mai li hem dit ni li direm “catalana”, perque mai ho ha segut ni ho sera.

27 junio 2012 - Posted by | AVL, Documentació valencianista., llengua valenciana, Romanç

Sorry, the comment form is closed at this time.

A %d blogueros les gusta esto: