Bloc en els artículs d’Agustí Galbis

La veritat mos fara lliures.

BON NADAL 2013

De “La vida de la sacratísima verge Maria, mare de Deu, senyora nostra

de Roiç de Corella

De vos naixqué / com raig del sol per vidre,

La vera lum / per qui la scura boyra,

Ha pres bandeig / d’aquest mon ydolatre,

De vostra carn, portant un noble camis;

Vos alletàs /aquell qui les steles,

Ffeu de no res / y a vos, que l’alletasseu;

Vos adormís / aquell qui tots temps vetla,

Al vostre cant / humil de simple tortra.

 

¡Remey perfet / de nostre dol e planyer!

¡Hi cóm ploràs / quant aquella carn pura

Ves çircumçir / ab un coltell de pedra,

De vostre cor / dur travessant escarpre,

Mirant plorar / lo qui tots nos alegra!

De vostres ulls, / besant la sua cara,

L’aygua mesclàs / la qual, de nostra vista

Leva los tels / que teniem per Eva.

 

¡Port de salut, / dels pelegrins endreça!

Al tretzen jorn / vos feren omenatge,

Del Orient / portant-vos grans estrenes,

Senyors e reys, / del mon princeps illustres.

Espanten-se / quant miren la donzella

Ab fill tan bell / parlar la sua lengua;

Mirant l’engast / Jesús en vostra falda

Adoren-vos, / mare de Deu y filla.

¡Bon Nadal!

21 diciembre 2013 Posted by | Nadal i ninou | Comentarios desactivados en BON NADAL 2013

Bon Nadal de 2012 i millor any 2013.

Bon Nadal de 2012 i millor any 2013.

Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-13-_-_Institution_of_the_Crib_at_Greccio

Betlem de Giotto.

En l’epoca de Nadal, correspon recrear-nos en fragments del cap. LXV de la Vita Christi de sor Isabel de Villena titulat “Com lo senyor ixque del ventre virginal de la sua mare e fon adorat e bolcat per aquella”:

 

“E ab aquesta melodía, venint la hora e temps per lo Pare eternal ordenada, ixque lo Senyor del ventre virginal de la mare sua sens dar-li nenguna dolor, leixant-la verge e pura segons David havia prophetat… E, prenint-lo sa merce de les mans dels angels, ab sobirana prudencia e reverencia posa’l en la sua falda, e abraça’1 e besa’l estretament ab tendrea de amor, com a fill seu verdader e natural… E, tenint-lo la senyora axi bolcadet, lo Senyor leixà lo plorar, mostrant que havia pres plaer ab aquella robeta que’l estalviava del fret; e la senyora, prenint gran plaer del seu repos, dix-li ab dolçor de amor:.. O maravellos Fill de Deu, vos, qui per la vostra gran potencia e magnificencia cloeu tota la terra dins la vostra ma: ara, vida mia, sou calfat e recreat ab aquests pobrellets drapellets”

 

Tambe es hora de recordar la Canço en bon punt y en hora bona per a cantar la nit de Nadal, que“Fon estampada en la ciutat de Valencia per en loan Timoneda” (1562)

 

“Huy es nat lo Redemptor,

huy es nat y huy se abona

per pagar lo que Adam feu

y Eva la primera dona:

En bon punt y en hora bona.

 

En Betlem lo trobareu

ab sa mare quel encona,

Maria es son propi nom,

Maria que al mon corona:

En bon punt y en hora bona.

 

Los angels, si haveu sentit,

han cantat per bona estona:

“Huy la gloria es en los cels

y en la terra pau se dona:

En bon punt y en hora bona”

 

Y en un pesebre Jesus

esta plorant y rahona,

y la una part un bou

y una mula a laltra spona:

En bon punt y en hora bona

 

Allí‘ls angels son baxats

a aquella divinal trona,

cada hu ab son esturment

ab veus altes canta y sona:

En bon punt y en hora bona

 

Allí stan los pastorets,

allí stan que tot ressona

lo portal ab ses cançons

que a concert cascu s’entona:

En bon punt y en hora bona

 

La hu porta un corderet,

laltre li porta vna fona,

laltre li porta vn xiulet

y vna fogaça redona:

En bon punt y en hora bona”

 

 

Bon Nadal de 2012 i millor any 2013.

 

Salut e honor

Agusti Galbis.

21 diciembre 2012 Posted by | Nadal i ninou | Deja un comentario